2020 11 11 00002

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายฐิตินันต์ วิเศษวงศ์ษา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุรพงษ์ หงส์ชั้น ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และนายประพันธ์ ศรีจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่องตามนโยบายของรัฐบาล ให้กับเกษตรกรผู้สนใจกว่า ๔๐๐ คน ณ โดมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอจตุรพักตรพิมานเป็นประธานเปิดประชุม.

2020 10 31 00005

ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) พร้อมด้วย นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค–กระบือหนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงโคขุน (โคกลางน้ำ) ส่งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง มีสมาชิกจำนวน 25 ราย โคขุนรวมจำนวน 407 ตัว โดยกลุ่มนี้ขุนโคโดยใช้อาหารสำเร็จรูปจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และมีการผลิตมันหมักยีสต์ รวมทั้งมีการรวบรวมปุ๋ยมูลสัตว์จำหน่ายเป็นรายได้เพิ่มเติม นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคเนื้อสร้างชาติ)  แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้  และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท (สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) ณ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค – กระบือหนองแก้วพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

2020 10 27 00004

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองที่พักซากสัตว์ สำหรับการบริโภค เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี และสถานประกอบการมีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป.

2020 10 30 00001

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน ) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แม่พันธุ์อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ในการดำเนินงานตามหลักของเกษตรแปลงใหญ่โคแม่พันธุ์อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด คือการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลผลิต การตลาด และการจัดการ โดยการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อการผลิตลูกจำหน่าย (โคต้นน้ำ) ตามหลักตลาดนำการผลิต เช่น พันธุ์บราห์มัน ชาร์โรเล่ห์  และแองกัส มีการเชื่อมโยงตลาด กับกลุ่มผู้ผลิตโคขุนในพื้นที่ จึงสามารถดำเนินงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้นำเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง (โคเนื้อสร้างชาติ)  แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนี้  และได้รับการอนุมัติสินเชื่อไปแล้วจำนวน 6 กลุ่ม เป็นจำนวนเงิน 16,300,000 บาท (สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน)

2020 10 22 00002

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายพงษ์สวัสดิ์ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานหน่วยบริการโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน  สำหรับกืจกรรมด้านปศุสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เจ็บป่วย แจกจ่ายเวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ มีประชาชนมาขอรับบริการจำนวนมาก.