2020 07 29 00003

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเริงฤทธิ์  ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอำนาจ มะธิปิไข และนางวัฒนวรรณ  ศรีสมพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโค-กระบือ โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ ตามเป้าหมาย จำนวน 56 ตัว
2. มอบสัญญายืม ให้เกษตรกร จำนวน 30 รายและโค-กระบือ จากการขยายลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทั้งสิ้น 58 ตัว เป็นโคเนื้อ 55 ตัว กระบือ 3 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริต่อไป จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

2020 07 28 00001

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 11.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์" เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับกิจกรรมด้านปศุสัตว์ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2020 07 20 00001

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2563 เพื่อติดตามความก้วหน้าและแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และข้าราชการ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง 

2020 07 23 00001

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๔ รวม ๑๒ จังหวัด  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  ๒) โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๓) โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ๔) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร ๕) การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก ฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ๖) โครงการตามพระราชดำริ และ ๗) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายสำคัญ ๘ ประเด็นหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

2020 07 19 00002

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563 หลักสูตร "การพัฒนาทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ" โดยมีกลุ่มเป้าหมายข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน 36 ราย เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด และนายพิพัฒน์ สิงคะกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด