2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อน "ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ" Smart one-o-one ๗ ด้าน ได้แก่ Environment /Energy /Living /Mobility /Economy /Goverment /People ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม.

2020 10 21 00001

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 10 09 00004

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ประกวดเกษตรกรดีเด่น และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ดีเด่น เพื่อรับรางวัลในระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอหนองฮี อำเภอพนมไพร และอำเภออาจสามารถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องชมเชยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการปฎิบัติงานดีเด่น และสร้างขวัญกำลังใจ โดยเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดจะส่งเข้าประกวดแข่งขันเพื่อรับรางวัลในระดับเขต และในระดับประเทศต่อไป.

2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

-เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล    

-เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่ม    

-เวลา ๐๙.๒๐ น. เยี่ยมชมนิทรรศการ    

ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี.

2020 09 24 00002

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี ๒๕๖๓" ภายใต้การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ณ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มีเจ้าของสัตว์นำสุนัข-แมวมารับบริการจำนวนมาก.