2020 07 14 00002

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (อบก.ส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายทวี  จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม เพื่อพิจารณาคำขอกู้เงินของเกษตรกรฯ ตามระเบียบกองทุนหมุนเวียนการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนฯ

2020 07 14 00001

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ประชุม  ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ สำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน งบประมาณ ๗,๒๗๘,๐๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม และสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งหมดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ นี้.

2020 07 13 00001

วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการเทิดทูนสถานบันหลักสำคัญของชาติ ด้วยการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 07 14 00001

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผสมเทียม รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ผสมเทียมและผู้ควบคุมงานผสมเทียมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ณ โรงแรมเอ็มแกรนด์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

2020 07 11 00001

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมงานดำเนินโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ที่บ้านหนองแสง ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด สำหรับ ผลการดำเนินงานประกอบด้วย ๑) การให้บริการด้านสัตว์เล็ก การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน ๗๓ ตัว ๒)การให้บริการด้านสัตว์ใหญ่ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD และการถ่ายพยาธิ โค-กระบือ จำนวน ๑๔ ตัว และ ๓) การให้บริการด้านการสร้างการรับรู้ความเข้าใจร และมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เกษตรกร จำนวน ๘๗ ราย