2021 06 17 00008

วันที่ 17 มิถุนายน  2564  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ จัดหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกร รักษาพยาบาลสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการ     ควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรบ้านมะแว หมู่ที่ 7 และบ้านมะบ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง  จังหวัดร้อยเอ็ด.

2021 06 17 00005

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ออกปฎิบัติงานดังนี้ 1. รักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 3. มอบชุดอุปกรณ์หลอดไฟสำหรับไล่แมลงแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ 4. มอบเวชภัณฑ์กำจัดแมลงพาหะนำโรค (อบจ.สนับสนุน) ณ หมู่ที่ 6 ตำบลกกโพธ์ และหมู่ 12 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด.

2021 06 12 00003

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ลงพื้นที่บ้านโนนสว่าง ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease) พร้อมมอบเวชภัณฑ์ มอบอาหารTMR เพื่อฟื้นฟูสุขภาพสัตว์หลังการเจ็บป่วย และรณรงค์ฉีดพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคลัมปี สกิน โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

2021 06 12 00003

วันที่ 12 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่บ้านท่าเสียว ต.แสนสุข อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด เพื่อเปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค - กระบือ โดยเป็นประธาน Kick Off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโค - กระบือ พร้อมตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาโรคระบาดทำให้สัตว์เจ็บป่วยและล้มตาย โดยได้มอบหญ้าแห้ง และเวชภัณฑ์ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ จากนั้นได้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สัตว์ที่ฉีดวัคซีน แต่เนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคนี้เป็นวัคซีนเชื้อเป็น สัตว์ที่จะฉีดวัคซีนได้รับการตรวจสุขภาพจากสัตวแพทย์ก่อน  หากมีสุขภาพแข็งแรงก็สามารถฉีดได้ โดยให้ทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ไว้บนตัวสัตว์ โดยเจ้าของสัตว์ต้องให้ความยินยอม และหลังการฉีดวัคซีนต้องเฝ้าสังเกตุอาการสัตว์เป็นเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ทั้งนี้ มีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเอกภาพ พลซื่อ นายก อบจ. ร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราขการ และพี่น้องเกษตรกรให้การต้อนรับ.

2021 06 07 00001

วันที่ 7 มิถุนายน 2564  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการตรวจรักษาสัตว์ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสื่อสารให้ความรู้ในการควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ซึ่งเกิดจากแมลงดูดเลือดเป็นพาหะนำโรค ในพื้นที่ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด.