2021 01 22 00002

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านตลาดโค กิจกรรมย่อย:โครงการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ เกษตรกรเข้าร่วมสัมมนา จำนวน ๒๐ ราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบการผลิตและการบริหารจัดการด้านการตลาด ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด  ทั้งนี้ มีผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาโพนทอง ร่วมเป็นวิทยากรด้วย.

2021 01 19 00001

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการบูรณาการทำงานระหว่างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และอบต.พลับพลา เพื่อให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๔  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด  ทั้งนี้ มีประชาชนนำสุนัขแมวมารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้ สุนัข ๒๑ ตัว และแมว ๑๗ ตัว รวมทั้งสิ้น ๓๘ ตัว.

2021 01 15 00004

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓  นายชนาส ขัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกันตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๕  ณ โรงแปรรูปรัชพันธ์  อินเตอร์ฟู้ด (เอกชน) ของนางรัชดา นาถมทอง อยู่เลขที่ ๒๐๐ หมู่ ๗ ต.เมยวดี อ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจสอบว่าการก่อสร้างเป็นไปตามแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบไปแล้วหรือไม่ โดยคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ประกอบกิจการได้.

2021 01 17 00001

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๔ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางด้านสมองและทักษะทางสังคมอย่างเหมาะสม กิจกรรมย่อย : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  หลักสูตร : ฝึกอบรมให้ความรู้ครูและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์  ได้รับการอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วยครู จำนวน ๔๐ คน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จำนวน ๓๐ คน  ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด การฝึกอบรมแบางออกเป็น ๓ วัน วันแรกเป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎี วันที่สองเป็นการเดินทางไปศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนที่จังหวัดนครพนม และวันสุดท้ายเป็นการลดต้นทุนการผลิตโดนฝึกปฏิบัติด้านการผสมอาหารไก่ไข่โดยใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น  ทั้งนี้ ในการฝึกอบรมได้จัดให้ผู้เข้าอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวดตามนโยบายและประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด.

2021 01 12 00001

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๓  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ : ธ.ก.ส. ออกพื้นที่เพื่อตรวจรับรองผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายพันธุ์โค (คอกกลาง) เพื่อประเมินระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good farming management /GFM) ตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ ๘ ข้อ ที่ฟาร์มช็อบ ของนางวรจิตร ท่าน้ำเที่ยง อยู่เลขที่ ๒๒๒ หมู่ ๒๐ ต.สระคู อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อให้วิสาหกิจขุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดหาสถานที่จำหน่ายและจัดทำ MOU สถานที่จำหน่ายในพื้นที่ได้.