2020 07 10 00002

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๑๐ น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓  ณ หอประชุมอำเภอเกษตรวิสัย โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับ กิจกรรมที่ดำเนินการประกอบด้วยกิจกรรม ๑) การให้บริการด้านสัตว์เล็ก การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน ๙๑ ตัว ๒)การให้บริการด้านสัตว์ใหญ่ การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD และการถ่ายพยาธิ  จำนวน ๑๔๕ ตัว และ ๓) การให้บริการด้านความรู้ นิทรรศการต่างๆ ตลอดจนการมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ มีประชาชนเดินทางมาร่วมงานและนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการ จำนวน ๒๔๓ ราย

2020 07 09 00004

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น.  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฎิบัติงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหาร และเทศบาลตำบลจังหาร ดำเนินงานโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563 ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวงควัฒน วรขัติยราชนารี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 07 02 00002

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 20 อำเภอ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในวันที่สองของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยได้ดำเนินการติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนแล้ว จำนวน 1,234 แห่ง หรือร้อยละ 80.03 จากจำนวนโรงเรียนทั้งหมด 1,542 แห่ง นักเรียนได้รับนมโรงเรียนแล้วรวม 191,615 คน ซึ่งจะดำเนินการติดตามในโรงเรียนทุกแห่ง พร้อมบันทึกข้อมูลผ่าน Google form ถึงกรมปศุสัตว์ทุกวัน จนกว่านักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งจะได้ดื่มนม

2020 07 03 00002

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ของพระองค์ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 60 ตัว แมว 18 ตัว และสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชน.

2020 07 02 00003

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเปิดกิจกรรม "งดเหล้าเข้าพรรษา" ประจำปี 2563  ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมี นายวันชัย คงเกษม   ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดร้อยเอ็ด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 2,000 คน