2020 09 03 00001

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน Kick off รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีมีย (โรคคอบวม) ในโค-กระบือ เพื่อควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และสร้างความรับรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด ความรุนแรงและอาการของโรค พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวมให้กับโค-กระบือของเกษตรกร  ณ บ้านหนองเทิง ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 08 29 00002

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้

๑.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ     ๑.๑ สรุปข่าวเด่นในรอบเดือนสิงหาคม     ๑.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปีก ฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย     ๑.๓ ติดตามการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (งบพัฒนาจังหวัด)

๒.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์     ๒.๑ สรุปผลการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ     ๒.๒ สถานการณ์โรคระบาดในโค-กระบือ สุกร สุนัข-แมว และสัตว์ปีก /การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค

๓.กลุ่มส่งเสริมฯ     ๓.๑ ติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ      ๓.๒ ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์

๔.กลุ่มพัฒนาสินค้าฯ     ๔.๑ ผลการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย

๕.ฝ่ายบริหารทั่วไป      ๕.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2020 08 21 00001

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับกลุ่มสุขภาพสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  โครงการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน และหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. ณ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  ผลการให้บริการดังนี้
  1)บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 28 ตัว แยกเป็น สุนัข เพศผู้ 9 ตัว, เพศเมีย 13 ตัว และ แมว เพศผู้ 2 ตัว, เพศเมีย 4 ตัว
  2)บริการให้คำปรึกษาและมอบเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร จำนวน 10 ราย

2020 08 26 00001

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงฆ่าสัตว์บริษัท พูลเพิ่ม รุ่งเรือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ทางคณะฯ ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขสถานประกอบการเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นโรงฆ่าสัตว์ปีกที่ได้มาตรฐาน ผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป

2020 08 20 00001

วันที่ 18 ส.ค. 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง " ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ พร้อมปศุสัตว์เขต 4 หัวหน้าส่วนราชการ และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยดำเนินการโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วยจุดให้บริการด้านปศุสัตว์แก่ประชาชนทั้งหมด 17 จุด ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสลภูมิ อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภออาจสามารถ และอำเภอธวัชบุรี โดยมีการให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกำจัดเห็บหมัดให้แก่สุนัขและแมว พร้อมทั้งบริการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไป การถ่ายพยาธิ การแก้ไขปัญหาสุขภาพต่างๆ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม และโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ กระบือ และโคนม นอกจากนี้ ยังมีการอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อเรื่องการจัดการพืชอาหารสัตว์ การทำอาหารผสมสำเร็จรูป (TMR) และก้อนแร่ธาตุ อีกทั้งแนะนำแนวทางในการควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายงานในด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง