2020 07 01 00001

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์แห่งใหม่ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อสอบถามเรื่องสถานะในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ของผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำป้ายสำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และอยู่ในขั้นตอนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ต่อไป

2020 07 01 00001

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโรคโควิด2019 ครั้งที่ 17/2563 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสิรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอำเภอทุกอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ

2020 06 27 00003

วันที่ 27 ​มิถุนายน 2563 นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบปัญหาอุทกภัย ปี 2562 ณ บ้านหนองบอน ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เกษตรกร จำนวน 48 ราย ไก่ไข่ 480 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และสร้างความมั่นคงทางอาหาร ไก่ไข่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน.

2020 06 29 00003

ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินโครงการเทิดทูนสถานบันหลักสำคัญของชาติด้วยการร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ บริเวณหน้าเสาธงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดฃ

2020 06 25 00001

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มโคนม” ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 60 ราย ได้แก่ เกษตรกรฟาร์มโคนมที่เป็นสมาชิกของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ในเครือบริษัท กาฬสินธุ์ แดรี่ฟู้ด จำกัด