2020 08 19 00001

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฎิบัติงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จุดที่ว่าการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในปศุสัตว์ การถ่ายพยาธิภายใน-ภายนอก และการตรวจเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ตามฤดูกาลให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร.

2020 08 19 00001

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจุดบริการโค-กระบือ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และให้กำลังใจกำลังใจผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่บ้านโพนเมือง หมู่ ๑,๒ ต.โพนเมือง อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด สำหรับการดำเนินงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ จะดำเนินการในระหว่างวันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในปศุสัตว์ การถ่ายพยาธิภายใน-ภายนอก การเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสุขภาพ การผ่าตัดทำหมัน และการแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ตามฤดูกาล ให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร เช่น โค กระบือ สุกร สุนัขและแมว

2020 08 11 00001

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจและด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ภายใต้โครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย และลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ อำเภอโพนทอง ๒ แห่ง พบการกระทำผิด ๑ ราย และอำเภอเมยวดี ๑ แห่ง พบการกระทำผิด ๑ ราย โดยกระทำผิดในข้อหาประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนต่อไป.

2020 08 17 00001

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการเกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน เพื่อให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการสนับสนุน การสืบสาน และต่อยอดโครงการ ในพื้นที่ระดับอำเภอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม สำหรับโครงการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดรับผิดชอบ ได้แก่    

๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี    

๒) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ    

ส่วนโครงการอื่นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบด้วย    

๑) โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ ก.ค.๖๓ ในพื้นที่อำเภอเกษตรวิสัย และอำเภอศรีสมเด็จ    

๒) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๖๓ ในพื้นที่อำเภออาจสามารถ    

๓) โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๗-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ โพนทอง โพธิ์ชัย ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ และธวัชบุรี

2020 08 03 00001

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. น. นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (มหาดไทย /พาณิชย์ /เกษตรและสหกรณ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รับการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด.