2020 07 13 00006

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก อบรมให้ความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการทำอาหารสัตว์หมัก วิชาการจัดการเลี้ยงดู เพื่อให้เกษตรกรผลิตปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก โดยมีสมาชิกในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 18 ราย พร้อมมอบ ถังหมัก จำนวน 18 ถัง  และวัตถุดิบในการหมักจุลินทรีย์ ครบทั้ง 18 ราย