ปี/พ.ศ

ความเป็นมา

2502 ชื่อเดิม  “ สำนักงานสัตวแพทย์จังหวัดร้อยเอ็ด   สถานที่ทำการตั้งอยู่บน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า)  มีข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ใน สำนักงานสัตวแพทย์จังหวัด  จำนวน 4 อัตรา   ประกอบด้วย 1. สัตวแพทย์จังหวัด ระดับ  ชั้นโท    2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์จังหวัด ระดับ ชั้นตรี   3. เสมียนพนักงาน ระดับ ชั้นจัตวา  4. ภารโรง  รวม  4 อัตรา  5. เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ เรียกชื่อเป็น สัตวแพทย์อำเภอ   มี11  อำเภอ  คือ  อ.เมือง   อ.ธวัชบุรี      อ.เสลภูมิ  อ.โพนทอง  อ.หนองพอก  อ.จตุรฯ  อ.เกษตรวิสัย  อ.สุวรรณภูมิ   อ.ปทุมรัตต์  อ.อาจสามารถ  อ.พนมไพร รวมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัด   15   อัตรา 
2524 เจ้าหน้าที่การเงิน    เพิ่มอีก   1  อัตรา  รวมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัด  16  อัตรา
2532

ย้ายที่ทำการ จากศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด (หลังเก่า)  มาอยู่ที่   42  ถนนรัฐกิจไคลคลา    ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง     จังหวัดร้อยเอ็ด45000ติดสำนักงานสรรพากรพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด)  และได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งสายงานจากสัตวแพทย์จังหวัด   เป็น        “   ปศุสัตว์จังหวัด   “          จนถึงปัจจุบันนี้