1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

5. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

6. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

7. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย

8. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตต์

9. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน

10. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี

11. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมไพร

12. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทอง

13. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย

14. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก

15. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ

16. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ

17. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง

18. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย

19. สำนักงานปศุสัตว์อำเภออาจสามารถ

20. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี

21. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ

22. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจังหาร

23. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ

24. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองฮี

25. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง