รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อดีต ถึง  ปัจจุบัน

ปี / พ.ศ.
                                                           รายนาม
2502 – 2511
                                         นายเครือ             เปลี่ยนประยูร
2511 - 2516
                                         นายปลด              เดชอนันต์
2516 - 2519
                                         นายปรีชา             ไชยรัมย์
2519 - 2520
                                         นายจุมพร             สีนะวัฒน์
2520 – 2522
                                         นายนุกูล               เทียมรัตน์
2522 – 2524
                                         นายกู้เกียรติ          สุวรรณลักณ์
2524 - 2527
                                         นายอดิศักดิ์          ด่านวิวัฒน์พร
2527 – 2532
                                         นายธม             กาญจนอัครเดช
2532 – 2535
                                         นายปรีชา              คล้ายนิล
2535 – 2536
                                         นายทินกร              จันดาแก้ว
2536 – 2539
                                         นายอดิศักดิ์           ด่านวิวัฒน์พร
2539 – 2542
                                         นายสุวัฒน์            พงษ์ลิขิตพัฒน์
2543 -  2544
                                         นายประชา             อัศวเมธา
2544 – 2554
                                         นายสมวงศ์            คงเพชร
2554 – 2560
                                         นายปรีดา           ชิตทรงสวัสดิ์
2560 - 2563

                                         นายธนบดี           ขวาโยธา

2563 - ปัจจุบัน                                        นายปัญญา         มูลคำกาเจริญ

 

ปัจจุบัน ได้แบ่งสายงาน ออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มงานฯ และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 20 อำเภอ