2020 07 13 00006

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก อบรมให้ความรู้  เพื่อพัฒนาความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมการทำอาหารสัตว์หมัก วิชาการจัดการเลี้ยงดู เพื่อให้เกษตรกรผลิตปศุสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก โดยมีสมาชิกในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 18 ราย พร้อมมอบ ถังหมัก จำนวน 18 ถัง  และวัตถุดิบในการหมักจุลินทรีย์ ครบทั้ง 18 ราย

2020 07 02 00008

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย และภาคีเครือข่าย ออกหน่วยผ่าตัดทำหมัน สุนัข - แมว ในพื้นที่ วัดกู่คันธนาม ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน  28 ตัว เป็น สุนัข เพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 11 ตัว และแมว เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 7 ตัว

2020 06 29 00006

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอหนองฮี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง จัดอบรม ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือจำนวน  60 ราย  ณ   หอประชุม  อบต.ดูกอึ่ง ทั้งนี้มีการสาธิตการทำแปลงหญ้า เพื่อเป็นแหล่งอาหารสัตว์หรือขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วย

2020 07 01 00002

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ และสำนักงานประมงอำเภอเชียงขวัญ ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) ศูนย์เครือข่าย ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

2020 06 29 00007

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ และปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ สนง.ธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงและจัดทำแผนธุรกิจ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 19 กลุ่ม เกษตรกร 190 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ