วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด บูรณาการร่วมกับผู้แทนจากพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร่วมตรวจตลาดและร้านค้าเนื่องในเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค ในการเลือกซื้อ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และสินค้าอื่นๆ เพื่อประกอบพิธีไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีน นอกจากนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ประชาสัมพันธ์โครงการปศุสัตว์ OK โดยแนะนำให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าปศุสัตว์ ภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ได้บริโภคสินค้าสะอาด ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้