วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดกิจกรรมการจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) ครั้งที่ 2 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม นำโดยนายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอนุชา พึ่งบุญศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นประธานในการเปิดการประชุม เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง มาตรการ ป.ป.ช. กับการลักลอบน้ำเข้าเนื้อสัตว์ผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจติดมากับสัตว์หรือซากสัตว์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบผู้ประกอบการธุรกิจห้องเย็นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต รวมถึงป้องกันและควบคุมโรคระบาดที่อาจติดมากับสัตว์หรือซากสัตว์

#ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง#