วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และทีมอาสาปศุสัตว์ ออกให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 80 ปี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  ณ ศาลาวัดทุ่งสว่างภิรมย์ บ้านหนองขาม หมู่ 14 ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด มีสุนัขมารับบริการผ่าตัดทำหมันจำนวน 35 ตัว แมวจำนวน 27 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว รวม 119 ตัว

 

 


         วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและพนักงานราชการ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ด้วยการร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี และความมีระเบียบวินัยในองค์กร ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

2022 03 23 00007

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ 2)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย และ 3)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยกำหนดเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง

2022 04 05 00001

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1)โรงแปรรูปเนื้อสุกร pjfood ตำบลหนองแวง 2)โรงแปรรูปเนื้อโค-กระบือ pjfood ตำบลหนองแวง 3)โรงฆ่าสัตว์ หจก.พูนเพิ่มรุ่งเรือง ตำบลหนองแวง 4)โรงแปรรูปเนื้อสุกรเพชรมณี พรรณงาม ตำบลสีแก้ว และ 5)โรงฆ่าสัตว์นรชาญไก่สด ตำบลเหนือเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน โดยกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง

 

2022 03 22 00001

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสุรพล ธัญญเจริญ) ณ โรงแรมเพชรรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด