วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองพอก ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองพอก ออกปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีผลการปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข 20 ตัว แมว 12 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 51 ตัว ณ วัดหนองโมงบูรพาราม ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด