วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2566 นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เจ้าหน้าที่จาก กอ.รมน.จว. มทบ.๒๗ สถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ พร้อมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น) และสถานที่จำหน่ายซากสัตว์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
1. วันวิสาข์ฟาร์ม 98 ม.12 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
2. เบทาโกร 79 ม.9 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
3. ส.ยิ่งเจริญอาหารสด 185 ม.8 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
4. สุทินอาหารสด 7 ม.1 ต.โพนทราย อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด
จากการตรวจสอบ ไม่พบการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ เพื่อให้การดำเนินงานกิจการสอดคล้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ต่อไป