วันที่ 17 ตุลาคม 2566 นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายวิชัย อาระหัง   ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะ มอบหญ้าพระราชทานให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ และจุดอพยพสัตว์ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสบปัญหาอุทกภัยแม่น้ำชีเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่เลี้ยงสัตว์ จนสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบขาดแคลนอาหารสัตว์ โดยได้มอบเสบียงอาหารสัตว์พระราชทาน เป็นหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 8,000 กิโลกรัม หรือ 400 ฟ่อน แจกจ่ายให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ตำบลดอนโอง เกษตรกร 63 ครอบครัว โค-กระบือ จำนวน 250 ตัว และพื้นที่จุดอพยพสัตว์ตำบลดอนโอง เกษตรกร 10 ครัวเรือน โค-กระบือ 46 ตัว