วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ตามอำเภอต่างๆ พร้อมสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ และการเลี้ยงสัตว์ ฯ ดังนี้

1. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุวรรณภูมิ ออกให้บริการ ณ บ้านจาน หมู่ที่ 5,14 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
    เกษตรกรได้รับบริการ 68 ราย มีสัตว์ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 242 ตัว แบ่งเป็นโค 208 ตัว กระบือ 34 ตัว

2. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน ออกให้บริการ ณ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 และ 15 ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด มีสัตว์ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 1,004 ตัว แบ่งเป็นโค 987 ตัว กระบือ 17 ตัว

3. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมรัตต์ ออกให้บริการ ณ หมู่ที่ 1,2,5,7,8 และ 9 ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
   เกษตรกรได้รับบริการ 78 ราย มีสัตว์ได้รับวัคซีนรวมทั้งสิ้น 353 ตัว แบ่งเป็นโค 337ตัว กระบือ 16 ตัว

รวมทั้งสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดีและเน้นย้ำระบบการป้องกันโรค พร้อมกำชับผู้นำชุมชน หากมีสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที

 

412021_0.jpg  412022_0.jpg  845972.jpg