วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 น. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565  ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดสุคันธาวาส บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
       ในการนี้ ร.ต.อ.หญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุรพักตรพิมาน ได้กล่าวต้อนรับ และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ว่า ในวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้ร่วมมือกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน และองค์การบริหารส่วนตำบลดู่น้อย ดำเนินโครงการในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอฯ และเพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข-แมว ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีการผ่าตัดทำหมัน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง