วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและพนักงานราชการ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ด้วยการร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี และความมีระเบียบวินัยในองค์กร ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด