วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี พงษ์สุพรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายอำนาจ มะธิปิไข หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นายสุรชัย นพไธสง ปศุสัตว์อำเมืองร้อยเอ็ด และสัตวแพทย์หญิงศศลักษณ์ โยธาทูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันรณรงค์ทำลายเชื้อโรคและพ่นสารกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรคลัมปี สกิน ในตลาดนัดโค-กระบือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และผู้ประกอบการซื้อขายโค-กระบือมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันโรค ตลอดจนสถานการณ์โรคระบาดสัตว์  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรคในฟาร์ม