วันจันทร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำข้าราชการและพนักงานราชการ จัดกิจกรรมโครงการเทิดทูนสถาบันหลักสำคัญของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ด้วยการร่วมกันร้องเพลงเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ความสามัคคี และความมีระเบียบวินัยในองค์กร ณ บริเวณเสาธงหน้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด