2022 04 05 00001

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจประเมินต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1)โรงแปรรูปเนื้อสุกร pjfood ตำบลหนองแวง 2)โรงแปรรูปเนื้อโค-กระบือ pjfood ตำบลหนองแวง 3)โรงฆ่าสัตว์ หจก.พูนเพิ่มรุ่งเรือง ตำบลหนองแวง 4)โรงแปรรูปเนื้อสุกรเพชรมณี พรรณงาม ตำบลสีแก้ว และ 5)โรงฆ่าสัตว์นรชาญไก่สด ตำบลเหนือเมือง ทั้งนี้ คณะกรรมการได้แนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเชื้อโรคปนเปื้อน โดยกำหนดกรอบเวลาให้ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง