2022 03 23 00007

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ตรวจประเมินเพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ 2)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย และ 3)โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบการได้แก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนของเชื้อโรค โดยกำหนดเวลาแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ก่อนที่คณะกรรมการจะเข้าไปตรวจประเมินอีกครั้ง