2020 07 01 00002

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงขวัญ และสำนักงานประมงอำเภอเชียงขวัญ ดำเนินการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2563 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ศพก.) ศูนย์เครือข่าย ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด