วันที่ 10 เมษายน 2567 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งเขาหลวง ร่วมพิธี จัดนิทรรศการ และประจำฐานเรียนรู้ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา กิจกรรมฐานเรียนรู้ศาตร์พระราชา " โคก หนอง นา " แห่งความพอเพียง ณ สวนแม่หนูเพียร โคหนองนาโมเดล บ้านฝั่งแดง ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด