วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอำนาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเดินตามรอยพ่อ ณ สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ และเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้างานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโพนฮาด ศูนย์เรียนรู้ชุมชม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านโพนฮาด ต.ดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด โดยนายอำยาจ มะธิปิไข ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง ร่วมปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของสัตว์กักขังสัตว์ในพื้นที่ของตน และให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ปฏิบัติงานกักกันสัตว์ทุกประเภท โดยเฉพาะสุนัขและโค ไม่ให้เข้ามาในบริเวณเส้นทางเสด็จฯ