วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายทวี พงษ์สุพรรณ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายอดุลย์เดช บุ่งหวาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร รณรงค์ทำความสะอาดฟาร์มไม่ให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลง พ่นสารกำจัดแมลงดูดเลือดพาหะนำโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน โค-กระบือ ในพื้นที่บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเจ้าของสัตว์ ในการปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐานที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)