2020 06 29 00007

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมฯ และปศุสัตว์อำเภอเสลภูมิ ร่วมกับ สนง.ธกส.จังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมชี้แจงและจัดทำแผนธุรกิจ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ จำนวน 19 กลุ่ม เกษตรกร 190 ราย ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ