pic1633

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

รอบที่ 1/2563 ในหลักสูตร  “การเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคเนื้อ ในจังหวัดร้อยเอ็ด”

ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.