pic263

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 2/2563 ในหลักสูตร "การเพิ่มทักษะการเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ"

            ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.