doc15

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 2/2564 ในหลักสูตร "การใช้งานระบบขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist) และระบบบริหารการปฏิบัติงาน (E-Operation"

            ในวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.