doc16

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 1/2564 ในหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ด้านการปศุสัตว์ เพื่อนำไปปฏิบัติงานตามนโยบายของ กรมปศุสัตว์"

            ในวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.