2020 05 01 00001

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัยดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข แมว เพื่อควบคุมจำนวนประชากรสุนัข แมว ณ.อบต.โนนสว่าง ม. 4. ต.โนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ผลการดำเนินการผ่าตัดทำหมัน สุนัข  เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย  6. ตัว แมว. เพศผู้  2 ตัว  เพศเมีย  3ตัว รวมทั้งหมด  16 ตัว

2020 05 01 00001

วันที่  1 พฤษภาคม 2563 นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง  ดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว ในเขตพื้นที่ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน สุนัข แมว รวม 1,218  ตัว

2020 05 01 00002

วันที่  23-30 เมษายน  2563 นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด  มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง ร่วมกับ เทศบาลตำบลกกุง  ออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลกกกุง  จำนวน 11 หมู่บ้าน สุนัข จำนวน  619  ตัว แมว จำนวน  88 ตัว  รวม 707 ตัว

2020 05 01 00001

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้สนง.ปศอ.ศรีสมเด็จ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ออกดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ภายในค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด จำนวน 23 ราย จำนวนสุนัข 25 ตัว แมว 8 ตัว รวมทั้งหมด  33  ตัว

2020 04 29 00001

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพนทราย พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับ ดำเนินการการตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในปี 2562 พร้อมให้ความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม ( Good Farming Management : GFM) ในพิ้นที่หมู่ 4  เกษตรกร รับพันธุ์ไก่พื้นเมืองจำนวน 37 ราย ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยกรมปศุสัตว์มีเมนูสนับสนุนให้เกษตรกรเลือกได้ 1 ใน 3 เมนู ดังนี้ 1)ไก่พื้นเมืองหรือไก่ลูกผสมคละเพศ อายุประมาณ 3-4 สัปดาห์ จำนวน 30 ตัว หรือ 2)ไก่ไข่เพศเมีย อายุพร้อมไข่ 16-18 สัปดาห์ หรือ 3)เป็ดไข่เพศเมีย อายุพร้อมไข่ 16-18 สัปดาห์  พร้อมอาหารสัตว์ในระยะแรก และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  เป็นการเลี้ยงแบบพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย มีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในช่วางที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิท-19