2020 06 25 00004

วันที่ 25 ​มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมไพร ตรวจรับสัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2562 พร้อมให้ความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม (GFM) เกษตรกร จำนวน 407 รายๆละ 10 ตัว รวมไก่ไข่ 4,070 ตัว พร้อมปัจจัยการผลิต ซึ่งจะช่วยให้มีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่าย สร้างความมั่นคงทางอาหาร และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกร.