2020 06 25 00001

วันที่ 25​ มิถุนายน 2563 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจตุร​พักตร​พิมาน​ พร้อมด้วยกรรมการตรวจรับ ดำเนินการการตรวจรับพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในปี 2562 พร้อมให้ความรู้ให้คำแนะนำในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบการป้องกันโรคที่เหมาะสม ( Good Farming Management : GFM) ในพื้นที่  ตำบลอีง่อง​ ตำบลลิ้นฟ้า​ตำบลป่าสังข์​ ตำบลศรี​โคตร​และตำบล​ดงกลางในพื้นที่อำเภอจตุร​พักตร​พิมาน​   มี เกษตรกร  รับไก่พันธุ์ไข่เพศเมีย อายุ 17-18 สัปดาห์ จำนวน 165​ ราย พร้อมอาหารไก่ไข่ระยะให้ไข่ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  เป็นการเลี้ยงแบบพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีอาหารโปรตีนบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย มีเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะอยู่ในช่วงที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19