2021 09 02 00002

วันที่ 2 กันยายน 2564 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการมอบเงินเทศบาลตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรเจ้าของโค - กระบือ ที่ตายด้วยโรคระบาดชนิดลัมปี สกิน และมอบเวชภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพโค - กระบือในฝูงที่เหลือ การช่วยเหลือประกอบด้วยเกษตรกร จำนวน 12 ราย โคตาย 12 ตัว เป็นเงิน 82,000 บาท ซึ่งสภาเทศบาลตำบลเกาะแก้ว นำโดยนายจำลอง อ่องอ้น นายกเทศมนตรีตำบลเกาะแก้วและสมาชิกเทศบาล ได้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยมีนายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีเกษตรกรที่ประสบปัญหาโค - กระบือ เจ็บป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน จำนวน 23,133 ครอบครัว โค -กระบือ รวม 57,368 ตัว หายป่วยแล้ว 49,868 ตัว คงเหลือสัตว์ป่วย 2,053 ตัว และมีสัตว์ตาย 5,447 ตัว ในพื้นที่อปท.200 แห่ง (ไม่มีความเสียหาย 2 แห่ง) การช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน 1) มีอปท.ที่ได้ประชุมอนุมัติการให้ความช่วยเหลือไปแล้ว 86 แห่ง เป็นเงิน 10,586,350 บาท 2) อปท.ที่อยู่ระหว่างการประชุมพิจารณา 15 แห่ง 3)อปท.ที่ไม่มีความพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ และได้ส่งต่อให้ อบจ.ร้อยเอ็ด ดำเนินการช่วยเหลือแทน จำนวน 96 แห่ง ซึ่งนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เร่งรัด อปท.ให้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนกันยายน 2564 นี้