2021 09 07 00001

วันที่ 7 กันยายน 2564  นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ชัย ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลบัวคำ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกิน โดยที่ประชุมมีมติให้ช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จำนวน 16 ราย โค 18 ตัว เป็นเงิน 96,000 บาท และพิจารณาขอยกเว้นระเบียบฯ อีก 7 ราย โค 9 ตัว เป็นเงิน 54,000 บาท โดยใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561