2020 08 11 00001

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจและด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ ภายใต้โครงการปราบปรามการประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยผิดกฎหมาย และลงพื้นที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ อำเภอโพนทอง ๒ แห่ง พบการกระทำผิด ๑ ราย และอำเภอเมยวดี ๑ แห่ง พบการกระทำผิด ๑ ราย โดยกระทำผิดในข้อหาประกอบกิจการฆ่าสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดส่งพนักงานสอบสวนต่อไป.

2020 08 03 00001

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. น. นายปัญญา  มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑๒ (นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย) ผู้ตรวจราชการกระทรวง (มหาดไทย /พาณิชย์ /เกษตรและสหกรณ์ /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน โดยมีนายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม รับการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ ตามแผนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบที่ ๒ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 07 28 00001

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563  เวลา 11.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี หมู่ที่ 11 ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ การแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวกำหนดขึ้นเพื่อสนองตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์" เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าปรองดอง สามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน การจัดกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิและสังคม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับกิจกรรมด้านปศุสัตว์ได้ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2020 07 29 00003

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายเริงฤทธิ์  ถนอมแสง นายอำเภออาจสามารถ เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอิทธิพัทธ์ จำรัสบุญหิรัญ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอำนาจ มะธิปิไข และนางวัฒนวรรณ  ศรีสมพร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ดดำเนินงานมี 2 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1. การไถ่ชีวิตโค-กระบือเพศเมีย จำนวนทั้งสิ้น 56 ตัว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโค-กระบือ โดยนำไปจัดหาโค-กระบือ ตามเป้าหมาย จำนวน 56 ตัว
2. มอบสัญญายืม ให้เกษตรกร จำนวน 30 รายและโค-กระบือ จากการขยายลูกโค-กระบือเพศเมียตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน ตามเงื่อนไขของโครงการฯ ทั้งสิ้น 58 ตัว เป็นโคเนื้อ 55 ตัว กระบือ 3 ตัว ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรภายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค- กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริต่อไป จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์

2020 07 23 00001

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรฯ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๔ รวม ๑๒ จังหวัด  โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) จำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้ ๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ  ๒) โครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ๓) โครงการปศุสัตว์อินทรีย์ ๔) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร ๕) การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก ฉับไว และการหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงที ๖) โครงการตามพระราชดำริ และ ๗) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการฯ ได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายสำคัญ ๘ ประเด็นหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น