2020 10 27 00004

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ร่วมกันตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองที่พักซากสัตว์ สำหรับการบริโภค เพื่อการเคลื่อนย้ายเข้าในหรือผ่านเขตปลอดโรคระบาด แก่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือในการตรวจประเมินเป็นอย่างดี และสถานประกอบการมีความเหมาะสมตามเกณฑ์การพิจารณา นอกจากนี้คณะผู้ตรวจประเมินฯ ยังได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป.

2020 10 22 00002

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมนายเทวิน แสวงสิน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นายพงษ์สวัสดิ์ เอกอุดมชัย ปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกปฏิบัติงานหน่วยบริการโครงการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ โดยบูรณาการทำงานร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๔ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน  สำหรับกืจกรรมด้านปศุสัตว์ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว รักษาพยาบาลสัตว์เจ็บป่วย แจกจ่ายเวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ และให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาการเลี้ยงสัตว์ มีประชาชนมาขอรับบริการจำนวนมาก.

2020 10 21 00001

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ภายในบริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด.

2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมประชุมขับเคลื่อน "ร้อยเอ็ดเมืองคนดี เกษตรศรีอัจฉริยะ" Smart one-o-one ๗ ด้าน ได้แก่ Environment /Energy /Living /Mobility /Economy /Goverment /People ร่วมกับส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานที่ประชุม.

2020 10 21 00003

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันพระราชสมภพ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี    

-เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล    

-เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีวางพานพุ่ม    

-เวลา ๐๙.๒๐ น. เยี่ยมชมนิทรรศการ    

ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกาะกลางบึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี.