เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบ
การฟาร์มจิ้งหรีดประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น  อ.เมือง  จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรมวราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ   เรื่อง   การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเพชรัตช์การ์เด้น   อ.เมือง 
จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต4 เป็นประธานเปิดในพิธีดังกล่าว

 

 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561  นายธนบดี  ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน่้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ณ   ลานสาเกตนคร 
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

 

ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ออกดำเนินงานภายใต้โครงการ พอ.สว.  และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่   ณ บ้านหนองจิก ม.5  ต.ดงลาน
อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน  ฉีดวัคซีน แจกถุงยังชีพให้แก่เกษตรกร และให้
คำปรึกษาด้านปศุสัตว์

 

 

 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการออกตรวจรับรองสถานที่
จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่มีตรารับรอง Halal ณ เบทาโกรช็อป  สาขาเมืองร้อยเอ็ด  และเบทาโกรช็อป
สาขาสุวรรณภูมิ โดยสถานสถานประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญของกระบวนการผลิต ไปจน
ถึงสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับตรารับรองฮาลาล