2021 08 26 00001

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดสัตว์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคลัมปี สกิน โรคPRRS และโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกำชับ อปท.เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร  ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ไชยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด และประชุมผ่านระบบ VDO Conference โปรแกรม ZOOM