เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์ หน.กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
ได้นัดหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมหนองแก้ว  เพื่อชี้แจงผลการตรวจคุณภาพ
น้ำนมดิบ    พร้อมทั้งประชุมปรึกษารับทราบสภาพปัญหาและร่วมหาแนวทางบริหารจัดการ
แก้ไขคุณภาพน้ำนมดิบ