เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557   อำเภอเชียงขวัญ    ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ
โดยนายอำเภอเชียงขวัญและปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ ไ  ด้ดำเนินการมอบอนุโมทนาบัตร
ให้แด่หมู่บ้านที่มอบเงิน เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศล"โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค 
กระบือ    เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเนื่องใน
โอกาสมหามงคล ทรงเจริญพระชนมายุครบ  60   พรรษา 2  เมษายน  2558   และเนื่องใน
โอกาสครบรอบปีที่  72   ของการสถาปนากรมปศุสัตว์  5  พฤษภาคม  2557" ในวันประชุม
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2557