เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธาน
ในการประชุมหารือการบังคับใช้กฎหมายการฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์
โดยมีปศุสัตว์อำเภอเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์