1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

2. อำเภอเกษตรวิสัย

3. อำเภอปทุมรัตต์

4. อำเภอจุตรพักตรพิมาน

5. อำเภอธวัชบุรี

6. อำเภอพนมไพร

7. อำเภอโพนทอง

8. อำเภอโพธิ์ชัย

9. อำเภอหนองพอก

10. อำเภอเสลภูมิ

11. อำเภอสุวรรณภูมิ

12. อำเภอเมืองสรวง

13. อำเภอโพนทราย

14. อำเภออาจสามารถ

15. อำเภอเมยวดี

16. อำเภอศรีสมเด็จ

17. อำเภอจังหาร

18. อำเภอเชียงขวัญ

19. อำเภอหนองฮี

20. อำเภอทุ่งเขาหลวง