สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 1/2566 ในหลักสูตร "การจัดทำสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์ในสื่อสังคมออนไลน์"

            ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมที่ทำการสวนพฤกษศาสตร์ดงมะอี่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

>>รายชื่อผู้เข้าร่วม CLick <<

*รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์