สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 2/2565 ในหลักสูตร "การใช้งานแอพพลิเคชั่น Google Apps เพื่อการใช้งานในองค์กร"

            ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.