pic28

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผู้บริหาร ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

                  รอบที่ 1/2565 ในหลักสูตร "การใช้งานอุปกรณ์และแอพพลิเคชั่นเพื่อสำหรับใช้ในการประชุมทางไกล (Video Conference)"

            ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เวลา 08.30 - 16.30 น.